stichting "Vrienden van Het beste paard van stal"

De stichting staat voor het positieve effect dat paarden en mensen op elkaar hebben. Wij zetten ons in om een veilige en leerzame plek te bieden voor mensen met een afstand tot de maatschappij en onze paarden. Onze paarden worden onder professionele begeleiding ingezet als therapie middel.

In het afgelopen jaar is de zorg overgeheveld naar de gemeentes en zijn de bezuinigingen in de zorg erg toegenomen. Helaas is het in nederland (nog) niet zo dat deze krachtige vorm van therapie vergoed wordt door de zorgverzekeraars ondanks dat de kracht van paarden veelvuldig is bewezen. Hierdoor is het voor vele mensen die dit hard kunnen gebruiken niet mogelijk het te bekostigen.

Kinderen en volwassenen vergroten doormiddel van coaching en therapie met behulp van paarden hun persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en hun zelfredzaamheid. Om zo weer mee te kunnen doen in deze maatschappij. Er kan dus gezegd worden dat voor vele de kans blijft liggen om geholpen te worden.
Stichting vrienden van "Het beste paard van stal" gaat zorgen dat er zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze therapie.


Magazine Fonds 1818
Meer lezen

bestuursleden

Leonieke Zwennes, voorzitter
Geertje Johanna Dreyer, secretaris
Hendrika Johanna Abbenhues, penningmeester

onze missie


De missie van de stichting is; coachen, begeleiden, ondersteunen en opleiden van kinderen en volwassenen door middel van contact met paarden. De therapie heeft als doel trauma’s verwerken, persoonlijke ontwikkeling activeren, sociale vaardigheden aanleren en de zelfredzaamheid stimuleren, om zo weer of beter mee kunnen doen in de maatschappij.

Lees meer in onze statuten

onze visie


Ieder mens bezit zijn eigen krachten en persoonlijke uitdagingen. Tijdens het contact met de paarden leert hij juist door gebruik te maken van zijn eigen krachten zijn persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Ieder individu is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. In het contact met paarden kan hij op een laagdrempelige manier zijn trauma’s ervaren en verwerken.De stichting doet haar uiterste best om alle kinderen en volwassen die gebaat zijn bij deze werkwijze en daar niet de financiële middelen toe hebben, kosteloos een traject aan te bieden. Hiervoor zullen fondsen worden geworven en donateurs worden gevraagd.

De stichting heeft geen winst oogmerk en alle donaties en giften worden ingezet om mensen te helpen.

Lees meer in ons beleidsplan 

Financieel

Voor het financieel overzicht, de jaarrekening en de details van balans en verlies en winstrekening wordt verwezen naar het Jaarverslag 2021 .

Financiële controle
Het beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester Hendrika Johanna Abbenhues, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in het jaarverslag.

Tijdens de bestuursvergaderingen wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. De stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Het bestuur verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Bijdrage vrijwilligers
De bijdrage van onze vrijwilligers was afgelopen jaren enorm. We hebben veel hulp  gehad bij:

  • het begeleiden van ouders met financieringsmogelijkheden bij de gemeente
  • de ontwikkeling van leermethodes voor cliënten en coaches
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden voor een groter bereik in de regio
  • de assistentie bij evenementen
  • de assistentie bij coachsessies
  • het verzorgen van de paarden
  • het onderhoud van het terrein
  • het delen van kennis
  • het leggen van goede contacten

Werving, beheer en besteding vermogen
De stichting werft fondsen om haar doelstellingen te bereiken en specifieke (deel)projecten te financieren. Daarnaast wordt de stichting gesteund door donateurs.

Ook wordt er gekeken of de betaling voor de behandeling uit het reguliere vergoedingenstelsel kan komen. Het verwerven van de donaties en subsidies zal steeds een belangrijk onderdeel zijn, aangezien de unieke vernieuwende therapie ondersteuning die de stichting biedt, het niet altijd mogelijk maakt om via de reguliere weg geld te werven. 

De vergoedingen, donaties en subsidies worden ingezet voor het ontwikkelen van educatie voor cliënten, het onderhouden en verbeteren van de accommodatie, het opleiden van de coaches en de aanschaf van materialen, paarden etc.

donaties en subsidies

Van de Gemeente Leidschendam-Voorburg krijgen we voor ons mooie project € 5000,- euro voor de bouw van de recreatieruimte waar straks buurtbewonders en clienten een heerlijke plek krijgen.

vrijwilligerswerk

Van het Oranje Fonds hebben we € 400,- euro gekregen voor de aanleg van de ontmoetingsmoestuin tijdens de NL doet dag op 11 maart 2017. 

Met dank aan alle stemmen die iedereen op ons iniatief heeft gedaan. Hebben we van het ING Nederland Fonds € 5000 euro gekregen voor het bouwen van de nieuwe accommodatie. 

Van Vlietwensen hebben we voor ons mooie buurt iniatief € 5000,- euro gekregen voor de bouw van de recreatieruimte waar straks ook buurtbewonders gebruik van kunnen komen maken. 

Van de Gemeente Leidschendam hebben we € 840 euro voor ons vluchtelingen project en € 840 euro voor de ontmoetingsmoestuin gekregen van uit het MVV subsidie traject. 

Van de Gemeente Den Haag hebben we voor het vluchtelingen project € 5350,- euro gekregen. Tijdens dit project zijn we aan het werk gegaan met 5 jonge vluchting jongeren en de paarden. Om zo te werken aan hun problematiek.

contact formulier

Locatie:
Stompwijkesweg 20c
2266 GE Leidschendam

Post adres:
Waldecklaan 30
1405 CR Bussum

Contact persoon
Giesje Zwennes
06 - 24 81 71 74
info@hetbestepaardvanstal.nl

RSIN: 856140272
Banknr.: NL03 RABO 0310 344905

Versturen